Prof. JI-MAO Wang Won the 2020 Ta-You Wu Memorial Award, MOST

Congratulations to Prof. JI-MAO Wang for winning the 2020 Ta-You Wu Memorial Award, Ministry of Science and Technology.